Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι


PPAs

(Power Purchase Agreement)

Διμερείς Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η νέα μεγάλη ευκαιρία για καταναλωτές ενέργειας και για επενδυτές

 

Οι καταναλωτές ενέργειας εξασφαλίζουν σταθερά σωστή τιμή για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Οι επενδυτές εξασφαλίζουν σταθερές  αποδόσεις και ευκολία χρηματοδότησης.


 

Τι είναι PPA;

Είναι μια διμερή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ  μεταξύ:

Πωλητή ενέργειας  (που μπορεί να είναι παραγωγός, μπορεί και όχι)

και  Αγοραστή ενέργειας που μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας οργανισμός ή ακόμη μια ομάδα επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις ένα σύνολο νοικοκυριών.

Μια διμερή σύμβαση αγοράς ενέργειας (PPA) μπορεί να καλύψει μια υπάρχουσα μονάδα που πιθανά λειτουργούσε στο καθεστώς της ορισμένης (εγγυημένης) τιμής από το κράτος (feed - in tariff), μπορεί να αφορά μια μονάδα που θα λειτουργήσει στο μέλλον ή  μπορεί επίσης να αντικαταστήσει μια σύμβαση που έχει λήξει.

Πως λειτουργεί και τι προβλέπει μια διμερή σύμβαση αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σε μία σύμβαση αγοράς ενέργειας PPA οι συμβαλλόμενοι είναι:

Α. Ο Πωλητής της ενέργειας

Β. Ο Αγοραστής της ενέργειας

Γ. σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και έτερο μέρος που είναι ένας Πάροχος Ενέργειας.

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να δημιουργήσει και λειτουργήσει μονάδα η μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που μπορεί να βρίσκονται σε χώρο του Αγοραστή ή όχι.

Ο Αγοραστής λαμβάνει την παραγόμενη ενέργεια μέσω του δικτύου, είτε η μονάδα παραγωγής βρίσκεται στον χώρο του είτε όχι.

Ο Πωλητής αναλαμβάνει τους κινδύνους που έχουν σχέση με την ιδιοκτησία και την λειτουργία της μονάδας.

Ο  Αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει το ρεύμα σε καθορισμένη τιμή* σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται.

Η σύμβαση συνήθως  είναι μακροχρόνια (10 – 20 έτη) χωρίς να αποκλείεται η βραχυχρόνια σύμβαση.

Όταν λήξει η διάρκεια της σύμβασης και η εγκατάσταση της μονάδας βρίσκεται στο χώρο του αγοραστή  πολλά PPAs προβλέπουν την πώληση της ενεργειακής εγκατάστασης στον αγοραστή ή την ανανέωση της σύμβασης. Έτσι, οι Αγοραστές  μπορούν να συνδυάσουν τόσο την άμεση εξοικονόμηση  πόρων  όσο και οφέλη από την ενδεχόμενη ιδιοκτησία συστήματος.

 

*Πως καθορίζεται η τιμή;

Για τον αγοραστή ο καλύτερος δρόμος είναι μέσα από την διαδικασία των ταυτόχρονων διαπραγματεύσεων με πολλούς Πωλητές.

energy Telia auctions

  
Τί είναι τα εικονικά PPAs (Virtual PPA συχνά αναφέρονται και ως  financial PPA, ή synthetic PPA)?
Ποια η διαφορά μεταξύ VPPA και PPA?

Στα φυσικά PPAs  ορίζονται  όλοι οι εμπορικοί όροι  για την πώληση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο μερών, μεταξύ αυτών η έναρξη λειτουργίας, η διάρκεια, οι όροι τιμολόγησης και πληρωμής, οι όροι εκχώρησης της σύμβασης, τις ποινές, τις πιστωτικές εγγυήσεις, τον τερματισμό κλπ.

 

Σε αντίθεση με ένα PPA, ένα εικονικό PPA μοιάζει περισσότερο με μια χρηματοοικονομική σύμβαση επιτρέπει σε μια εταιρεία να αγοράζει εικονικά ενέργεια από  ανανεώσιμες πηγές χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σύνδεση με την μονάδα παραγωγής. Αυτό επιτρέπει στον καταναλωτή ενέργειας να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του χωρίς να συνδέεται με την μονάδα παραγωγής.

 

Ωστόσο, όπως και σε ένα PPA, ο πωλητής σε ένα VPPA είναι συχνά ένας  παραγωγός ενέργειας (developer) που κατασκευάζει, κατέχει και λειτουργεί ένα έργο και παραδίδει την παραγωγή ενέργειας ενός έργου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Γιατί να επιλέξτε ένα εικονικό PPA;

Το VPPA έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα :

 

·       Θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

·       Τα VPPA αυξάνουν την ζήτηση ΑΠΕ και οδηγούν σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

·       Τα πράσινα πιστοποιητικά προέλευσης της ενέργειας RECs , αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για τα τμήματα μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

·       Τα RECs αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της επιχείρησης και του οργανισμού για το περιβάλλον.

·       Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς - Με τα VPPAs, δεν χρειάζεται η μονάδα παραγωγής να είναι στο ίδιο τόπο με την επιχείρηση- καταναλωτή.
Παράδειγμα   ο αγοραστής  βρίσκεται στην Κρήτη (διασυνδεδεμένη πλέον) και η μονάδα παραγωγής μπορεί να βρίσκεται  στην Κοζάνη και να μην επιβαρύνεται από το υψηλό κόστος της γης που έχει η Κρήτη.

·       Περισσότερες επιλογές όσον αφορά το είδος των έργων παραγωγής ενέργειας, είτε πρόκειται για αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια.

·       Προστασία έναντι κινδύνων αλλαγής τιμών - ο αγοραστής θα κλειδώσει μια εγγυημένη τιμή ενέργειας με ένα VPPA. Τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα της αγοράς ή παγκόσμια γεγονότα δεν θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό του αγοραστή για την ηλεκτρική ενέργεια

Ποιοι είναι οι τύποι των PPAs;

•          Virtual PPAs

Μια εικονική συμφωνία αγοράς ενέργειας είναι ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο μεταξύ μιας εταιρείας και ενός παραγωγού στο οποίο δεν υπάρχει φυσική ανταλλαγή ενέργειας. Ένα virtual PPA ονομάζεται επίσης Financial PPA. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό το είδος σύμβασης είναι καθαρά χρηματικό.

Καταβάλλεται σταθερή τιμή για κάθε μονάδα ισχύος που παράγεται στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

Στο τέλος της περιόδου υπολογίζεται τη διαφορά μεταξύ της χονδρεμπορικής τιμής αγοράς και της συμβατικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας  και ανάλογα καταβάλει την διαφορά στο έτερο μέρος ο πωλητής ή ο αγοραστής.

 

•          Sleeved PPAs

Είναι τα συνηθέστερα PPAs, είναι εκεί όπου μια ενδιάμεση εταιρεία παρόχου ενέργειας  διαχειρίζεται τη μεταφορά ενέργειας και χρημάτων από και προς το έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για λογαριασμό του αγοραστή και επιπλέον η συμμετοχή στη σύμβαση, του παρόχου ενέργειας εγγυάται την τροφοδότηση του αγοραστή κατά τις ώρες που ο παραγωγός ΑΠΕ αδυνατεί να παράγει ενέργεια.

 

•          Physical  PPAs

Μια σύμβαση μεταξύ δύο μερών στην οποία το ένα μέρος πωλεί ηλεκτρική ενέργεια και REC σε άλλο μέρος. Στα φυσικά PPA, ο πωλητής παραδίδει ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στον αγοραστή ο οποίος λαμβάνει και παίρνει τον νόμιμο τίτλο της ενέργειας.

Πώς να επιλέξετε ένα PPA;

Sleeved  PPA
Εάν ο αγοραστής δεν είναι καλά εξοικειωμένος με την αγορά ενέργειας και τις τάσεις της, αυτό μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Παρόλο που ο αγοραστής πληρώνει μια αμοιβή στην ενδιάμεση εταιρεία κοινής ωφελείας για τη διαχείριση μεταφορών χρημάτων και ενέργειας, ο αγοραστής εξακολουθεί να επωφελείται - εάν το ποσό της αγορασμένης ανανεώσιμης ενέργειας δεν είναι αρκετό, η ενδιάμεση εταιρεία κοινής ωφελείας είναι υπεύθυνη για τον εφοδιασμό του αγοραστή με οποιαδήποτε πρόσθετη ισχύ.

Virtual PPAs
Στην περίπτωση που  ο αγοραστής θέλει να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα σε πιο διαδεδομένο επίπεδο τα εικονικά PPAs αποτελούν λύση. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν οφέλη και πιστώσεις για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ακόμη και χωρίς την άμεση προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Physical PPAs
Εάν ο αγοραστής θέλει να συμμετάσχει και να παρακολουθεί συγκεκριμένα το έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα physical PPAs  το καθιστούν εφικτό, καθώς η μονάδα παραγωγής  πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή δικτύου. Εάν η επιχείρηση  απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας, τα φυσικά PPAs είναι επίσης μια καλή επιλογή, καθώς μεγάλοι όγκοι ενέργειας μπορούν να αγοραστούν με μία μόνο συναλλαγή και λίγη ταλαιπωρία. Επιπλέον, ο αγοραστής εξακολουθεί να επωφελείται από τον πωλητή που διατηρεί και λειτουργεί το έργο. Τέλος, δεδομένου ότι το έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται στην ίδια περιοχή δικτύου, αυτό προσφέρεται για μακροπρόθεσμο ενεργειακό προγραμματισμό και για προγραμματισμό εξαγοράς της μονάδας παραγωγής μετά το πέρας της διάρκειας της σύμβασης.

  

        Sleeved PPA

Ο αγοραστής οφείλει να κάνει δύο ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή του Sleeved PPA:
Α. με τους παραγωγούς ενέργειας και
Β. με τους παρόχους ενέργειας.
Μία πιθανή κακή διαπραγμάτευση δεσμεύει τον παραγωγό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο καλύτερος δρόμος είναι με την χρήση της πλατφόρμας αντίστροφων δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας
.

energy Telia auctions

Γνωστές εταιρείες που χρησιμοποιούν  PPAs

Physical PPAs χρησιμοποιούν η Google και η Microsoft

Virtual PPAs στην Ελλάδα χρησιμοποιεί η Vodafone

Τι είδους εταιρείες μπορούν να αγοράσουν VPPAs

Στο παρελθόν, τα VPPA μπορεί να περιορίζονταν σε τεχνολογικούς γίγαντες, πολυεθνικούς κατασκευαστές, μεγάλες εταιρείες και παρόμοια. Ωστόσο, στο παρόν, τεχνικά κάθε οντότητα που ταξινομείται ως εταιρεία μπορεί να αγοράσει VPPA.

 Σήμερα, οι developers μονάδων ΑΠΕ  τεμαχίζουν τα έργα  για να προσελκύσουν διάφορους εταιρικούς αγοραστές, μικρές ή μεγάλες εταιρείες.

Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν  σε πόση ενέργεια θέλουν να επενδύσουν.
Με αυτόν τον τρόπο, οι μικροί αγοραστές, καθώς και οι μεγάλες εταιρείες, μπορούν να συναντηθούν για να αναπτύξουν  ενεργειακά έργα για ΑΠΕ.

Μπορούν οι μικρές εταιρείες να υπογράψουν PPAs;

Η καταρχήν απάντηση είναι Ναι,

Ο πρώτος δρόμος είναι μέσω φορέων  εκπροσώπησης.
Ο φορέας κάνει την κεντρική διαπραγμάτευση και υπογράφει ως αγοραστής  ένα PPA με τον Πωλητή. Στην συνέχεια ο φορέας ως  πωλητής υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με τα μέλη του, ως αγοραστές.

Αυτή η λύση είναι άριστη για τα δίκτυα franchise.

 Είναι απολύτως σαφές ότι οι μικρές εταιρείες μπορούν να υπογράψουν ένα PPA, ωστόσο η σύμβαση μεταξύ ενός φορέα μικρών επιχειρήσεων και ενός πωλητή πολλές φορές δεν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτήσιμη (not bankable).

 Επιπλέον, οι μικρότερες επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν ειδικές ομάδες για την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - η προμήθεια ενέργειας είναι πιθανό να γίνει από άτομα που δεν είναι ειδικοί στον τομέα.

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, ενώ είναι δυνατό για τις μικρές εταιρείες να υπογράφουν PPA  ή VPPA, εμπεριέχει κινδύνους να μην αποκομίσουν όλα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια σύμβαση σε μεγάλη εταιρεία, για αυτό θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση συμβούλων προμήθειας ενέργειας όπως πχ η energyTelia.

Η πλατφόρμα δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας

energy Telia auctions

με τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει και την εμπειρία των συνεργατών της μπορεί και δημοπρατεί ταυτόχρονα ζητήσεις ενέργειας  πολλών μικρών επιχειρήσεων με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πώς μπορούν οι εταιρείες να επωφεληθούν από τις συμφωνίες αγοράς ενέργειας;

          Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των τιμών ενέργειας.
Μια διμερή συμφωνία αγοράς ενέργειας (PPA) μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις  να εξασφαλίσουν ενέργεια με σταθερό κόστος και να προστατευθούν  από τις αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

          Η Συνεισφορά των RECs (πιστοποιητικών προέλευσης ενέργειας)  είναι σημαντική στην εταιρική βιωσιμότητα.
Οι εταιρείες βελτιώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα RECs ως αντιστάθμισμα στις εκπομπές CO2 που παράγει η επιχειρηματική τους δραστηριότητα

          Χωρίς έξοδα λειτουργίας ή συντήρησης.
 Στις διμερείς συμβάσεις αγορά ενέργειας προβλέπεται οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του ενεργειακού έργου επιβαρύνει τον Πωλητή.

•          Μεγάλη ποικιλία επιλογών

Ο μεγάλος αριθμός πωλητών ενέργειας διευκολύνει τους αγοραστές στην καλύτερη διαπραγμάτευση.

          Βελτίωση του εταιρικού ονόματος στην αγορά.
Το να είσαι βιώσιμη μια  επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της  και να ενισχύσει τις ευκαιρίες μάρκετινγκ της.

Από διεθνείς έρευνες αποδεικνύεται ότι μεγάλα ποσοστά καταναλωτών στον αναπτυγμένο κόσμο συμφωνούν να αλλάξουν τις αγοραστικές τους συνήθειες αν είναι να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς θα δεχόταν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση  για να καταναλώνει προϊόντα  εταιρειών που είναι βιώσιμες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες.

 

 

 

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω  έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την γνώμη των ειδικών.  

Το περιεχόμενο της σελίδας συντάχθηκε με βάση πληροφορίες από την  ΕΕ, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία.
Το σχετικό νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα αναμένεται.

 

 

 

Οι συνεργάτες της energyTelia είναι στην διάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις